People & Culture

Att forma en konkurrenskraftig företagskultur

Vad är People & Culture?

”Culture eats strategies before breakfast” (citat: Peter Drucker).

Risken att hamna där minimeras genom att medvetet arbeta med kulturresan och affärsstrategierna parallellt och i samklang.

Känn ditt varumärke – väx din affär. Det är Expressos mantra, som tar sin utgångspunkt i att ju bättre koll företaget har på sin marknad – kunder, konkurrenter, på sin företagskultur och på omvärldstrender – desto bättre rustat för framgång. Expresso definierar företagskultur som: Den uppsättning förhållningssätt, beteenden och spelregler (guidance) som finns inom företaget, som också genom medarbetarna gör avtryck i företagets möte med omvärlden.

För att nå den önskade positionen på marknaden, är det är lika avgörande att forma en målbild för den önskade företagskulturen som för affärerna.

När de strategiska vägvalen är beslutade initierar vi därför parallellt arbetet med att forma och förädla den kultur som tillsammans med de strategiska vägvalen blir grunden för förflyttning mot den önskade positionen. Den förflyttning som behöver ske innebär att forma och förädla företagskulturen så att GAPet mellan nuläget (rådande företagskultur) och det önskade tillståndet (målbild för den förädlade kultur) kan stängas.

Inkluderar

Omvärldsanalys - Employer branding

Situationsanalys

Målbild - wanted end-state

Byggstenar för företagskulturen

Revidering av KPIer och nyckeltal

Översyn av styrdokument och policies

Kommunikationspaket för medarbetare och partners

Eventuellt stöd för implementering i er organisation

Medarbetarresan

Projektsamordning

Leverans

  • Ett relevant och kärnfullt dokument i formatet PowerPoint/PDF som 0r sammanfattar de förflyttningar som ni behöver göra för att nå den nya målbilden
  • En relevant och kärnfull presentation med namnet “The FÖRETAGSNAMN way" som innefattar alla de byggstenar er verksamhet behöver för att få en väl definierad företagskultur som kommer bidra till att ni når er uppsatta affärsstrategi, samt de förflyttningar som ni behöver göra för att nå dit
  • Appendix med det material vi arbetat med/åberopat för att koppa fram till er väg uppåt framåt
  • Kommunikationspaket för medarbetare och partners
  • Designad i enlighet med er visuella identitet
  • Levereras på svenska eller engelska, efter överenskommelse med er
  • Presenterad på ett möte om 2 timmar där de personer som varit med i projektet deltar och signar av leveransen samt påbörjar diskussionen om nästa steg/aktivering

Förväntat resultat

Ett strategidokument i PowerPoint-format som tydligt beskriver resan till förväntad målbild för företagskulturen och de kärnvärden som stöttar vägen till er nästa strategiska horisont. Med avstamp i var vi står idag definieras er önskade målbild för företagskulturen och klarlägger GAPet mellan nuläget och det önskade tillståndet samt de förändringar som behöver genomföras för att säkerställa att ni formar en företagskultur som är en möjliggörare för framgång. Detta uttrycks i ett antal dimensioner, som ger en tydlig indikation på i vilka dimensioner ni behöver förstärka företagskulturen för att nå den önskade positionen på marknaden - och med det bidra till att nå uppsatt affärsmål.

 

Pris från: 210 000 sek

Är du intresserad av att höra hur vi kan hjälpa just dig med att stärka förutsättningarna att lyckas med nya strategin genom att parallellt arbeta med kulturresan?

 

Hör av dig!